ଆମ ବିଷୟରେ

ଜେଜିଆଙ୍ଗ ଲୁକି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଲି।ଚାଇନାର ଜେଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ଜିନ୍ହୁଆ ସିଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ |ବାହ୍ୟ ଅବକାଶ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ chen ରୋଷେଇ ଘର ତଥା ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦର ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ବିକ୍ରୟ, ଆମ କମ୍ପାନୀ 30 ମିଲିୟନ୍ ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପୁଞ୍ଜି RMB 32 ମିଲିୟନ୍ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଉ ଯାହା କେବଳ ଭଲ ନୁହେଁ | ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାହକ ଦ୍ China ାରା ଚାଇନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିଲା AC ACE, TAIGER, IKEA, ଏବଂ B&Q ଭଳି ବିଶ୍ top ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗ୍ରାହକ |

ଆମେ ଇକ୍ୱିଟି, ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମର ସହଯୋଗ ଗଠନ କରୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣକୁ ଆମର କର୍ପୋରେଟ୍ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ଦେଖୁ |ଏହା ଆଣିଥିବା ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆମେ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ |ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚ୍ଚୋଟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଫେନଥ୍ ସହଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |


c